خانه بهشتی

امام محمد باقر علیه السّلام فرمود:

 

اربع من کنَّ فیه بنی الله له بیتاً فی الجنَّه من اوی الیتیم و رحم الضَّعیف و أشفق علی والدیه و رفق بمملوکه

 

چهار خصلت در هر کس باشد خداوند خانه ای در بهشت برای او بنا کند:

کسی که یتیمی را پناه دهد؛ بر ناتوانی دلسوزی کند؛ به پدر و مادر خود مهر ورزد و با برده و زیر دست خود مدارا کند.

 

خصال صدوق، ج ۱ / صفحه ۲۱۱، حدیث ۴۶

نظر دهيد